e-hvtd v2.0 (9175)

泡影 bào ảnh
♦Bọt nước và cái bóng. Chỉ cuộc đời vô thường. ◇Kim Cương Kinh : Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh Hết thảy những phép hữu vi đều như mơ như ảo như bọt như bóng.