e-hvtd v2.0 (9175)

沽名 cô danh
♦Mua danh, chuốc tiếng. ◇Hồng Lâu Mộng : Khả tri na ta tử đích đô thị cô danh, tịnh bất tri đại nghĩa , (Đệ tam thập lục hồi) Cho hay những cái chết ấy, chẳng qua chỉ để mua chuộc tiếng khen, chứ chẳng hiểu nghĩa lớn gì cả.