e-hvtd v2.0 (9175)

求田問舍 cầu điền vấn xá
♦Chỉ biết mua sắm nhà cửa ruộng vườn, không có chí hướng cao xa. ◇Tam quốc chí : Quân hữu quốc sĩ chi danh, kim thiên hạ đại loạn, đế chủ thất sở, vọng quân ưu quốc vong gia hữu cứu thế chi ý; nhi quân cầu điền vấn xá, ngôn vô khả thải , , , , ; , (Lữ Bố truyện ).