e-hvtd v2.0 (9175)

求名 cầu danh
♦Truy cầu tiếng tốt. ◇Nhan thị gia huấn : Vong danh giả, thể đạo hợp đức, hưởng quỷ thần chi phúc hựu, phi sở dĩ cầu danh dã , , , (Danh thật ).
♦Mưu cầu công danh.