e-hvtd v2.0 (9175)

求仙 cầu tiên
♦Tu luyện, dùng thuốc, tịch cốc... để được trường sinh, không bao giờ già. ◇Lí Thiện : Vũ Đế tác đồng lộ bàn, thừa thiên lộ, hòa ngọc tiết ẩm chi, dục dĩ cầu tiên : , , , (Chú dẫn "Tam phụ cố sự" "").