e-hvtd v2.0 (9175)

死亡 tử vong
♦Chết. ◇Hoài Nam Tử : Quân tử tuy tử vong, kì danh bất diệt , (Thái tộc huấn ).