e-hvtd v2.0 (9175)

步調 bộ điệu
♦Bước đi dài hay ngắn, nhanh hay chậm.
♦Nhịp điệu. ◎Như: bộ điệu nhất trí 調 bước đi nhịp nhàng.