e-hvtd v2.0 (9175)

正風 chánh phong
♦Hai mươi lăm thiên trong Thi Kinh : Quốc phong , Chu nam , Triệu nam gọi là Chánh phong. Từ Bội dung trở xuống là Biến phong .