e-hvtd v2.0 (9175)

正宗 chánh tông
♦Phật giáo dụng ngữ: Thiền tông gọi dòng chính truyền từ sơ tổ Đạt Ma là chánh tông .
♦Chính thống. ◎Như: chánh tông Xuyên thái món ăn Tứ Xuyên chính thống.