e-hvtd v2.0 (9175)

正妻 chánh thê
♦Vợ cả. ☆Tương tự: chánh thất , chánh phòng . ◇Ấu học quỳnh lâm : Chánh thê vị chi đích, chúng thiếp vị chi thứ , (Phu thê loại ).