e-hvtd v2.0 (9175)

正大光明 chánh đại quang minh
♦Hành vi ngay thẳng rõ ràng, công chính vô tư. ◇Minh sử : Bác cầu hải nội thạc đức trọng vọng chi hiền, dĩ bật thành chánh đại quang minh chi nghiệp, tắc nhân tâm định, thiên đạo thuận , , , (Thiệu Kinh Bang truyện ).