e-hvtd v2.0 (9175)

止戈 chỉ qua
♦Thôi việc can quan, ngưng chiến tranh.
♦Hình dung chữ . Nhất chỉ qua vi vũ chữ chỉ hợp với chữ qua thành chữ .