e-hvtd v2.0 (9175)

止息 chỉ tức
♦Nghỉ, hưu tức. ◇Tô Thức : Dư thường ngụ cư Huệ Châu Gia Hựu tự, túng bộ Tùng Phong đình hạ, túc lực bì phạp, tư dục tựu lâm chỉ tức , , , (Kí du Tùng Phong đình ).
♦Ngưng, dừng, đình chỉ. ◇Sử Kí : Kim thiên vũ, lưu tử nhi hành, vị tri sở chỉ tức dã , , (Mạnh Thường Quân truyện ).
♦Tên khúc đàn cổ. ◇Da Luật Sở Tài : Thanh đán chú u hương, Trừng tâm đàn "Chỉ tức" , "" (Đàn"Quảng Lăng tán" "", Chung nhật nhi thành nhân phú thi ngũ thập vận ).