e-hvtd v2.0 (9175)

止境 chỉ cảnh
♦Chỗ cuối cùng, chỗ không thể lên quá được nữa. ◎Như: học vô chỉ cảnh việc học không bao giờ tới cùng.