e-hvtd v2.0 (9175)

止嘔 chỉ ẩu
♦Làm cho ngừng nôn mửa. ◎Như: nghiêm trọng đích ẩu thổ, tất tu dụng dược vật lai chỉ ẩu , .