e-hvtd v2.0 (9175)

止咳 chỉ khái
♦Làm cho hết ho. ◎Như: giá chủng dược kí năng chỉ khái hựu bất thương vị, nhĩ bất phương thí thí! , !