e-hvtd v2.0 (9175)

歌詞 ca từ
♦Lời bài hát. ◎Như: ca từ điển nhã .