e-hvtd v2.0 (9175)

歌樓 ca lâu
♦Lầu quán biểu diễn hát múa. Cũng chỉ kĩ viện. ◇Trịnh Cốc : Loạn phiêu tăng xá trà yên thấp, Mật sái ca lâu tửu lực vi , (Tuyết trung ngẫu đề ).