e-hvtd v2.0 (9175)

機器 cơ khí
♦Máy móc, khí cụ. ◎Như: nhân loại phát minh các thức các dạng đích cơ khí lai tăng gia sanh sản, xúc tiến nhân loại phúc chỉ , .