e-hvtd v2.0 (9175)

標語 tiêu ngữ
♦☆Tương tự: khẩu hiệu .
♦Khẩu hiệu, lời ngắn gọn có tác dụng cổ động, tuyên truyền... ◎Như: khoái khoái lạc lạc đích xuất môn, bình bình an an đích hồi gia , . § Kêu gọi tôn trọng an toàn giao thông.