e-hvtd v2.0 (9175)

構怨 cấu oán
♦Gây nên thù oán, kết oán. ◎Như: tha môn lưỡng cá nhân cấu oán dĩ cửu, nhất kiến diện tựu nộ mục tương thị , .