e-hvtd v2.0 (9175)

榜眼 bảng nhãn
♦Người đậu thứ nhì trong kì thi Đình, dưới Trạng nguyên , trên Thám hoa .