e-hvtd v2.0 (9175)

極頂 cực đính
♦Giới hạn cao nhất, đỉnh. ◇Dương Sóc : Nhất trực ba đáo Ngọc Hoàng đính, giá nhi tiện thị Thái San đích cực đính , 便 (Thái San cực đính ).
♦Vô cùng, phi thường. ◇Mao Thuẫn : Tại thất khứ Chu nữ sĩ chi hậu (...), tòng thử tha trụy nhập cực đính đích hoài nghi hòa bi quan (...), (Truy cầu , Tam).