e-hvtd v2.0 (9175)

極限 cực hạn
♦Hạn độ cao nhất.
♦Số mục giới hạn gần sát nhưng không đạt tới được, thí dụ 1:2 + 1:4 + 1:8 + … tiến tới số 1 là cực hạn.