e-hvtd v2.0 (9175)

極選 cực tuyển
♦Lựa chọn cái tốt nhất. ◇Tào Phi : Thử nhị mã trẫm chi thường sở tự thừa, thậm điều lương thiện, tẩu sổ vạn thất chi cực tuyển giả, thừa chi chân khả lạc dã , 調, , (Dữ Tôn Quyền thư ).