e-hvtd v2.0 (9175)

極苦 cực khổ
♦Cực kì khổ sở. ◇Bách dụ kinh : Tích hữu bần nhân tại lộ nhi hành, đạo trung ngẫu đắc nhất nang kim tiền, tâm đại hỉ dược, tức tiện sổ chi. Sổ vị năng chu, kim chủ hốt chí, tận hoàn đoạt tiền. Kì nhân đương thì hối bất tật khứ, áo não chi tình, thậm vi cực khổ , , , 便. , , . , , (Địa đắc kim tiền dụ ).