e-hvtd v2.0 (9175)

極致 cực trí
♦Đạt đến trình độ cao nhất. ◇Nghiêm Vũ : Thi chi cực trí hữu nhất, viết nhập thần , (Thương lãng thi thoại , Thi biện ).