e-hvtd v2.0 (9175)

極圈 cực quyển
♦Vòng tròn làm giới hạn cho hai hàn đới ở nam bắc cực, cách nam bắc cực 23,5 độ (tiếng Pháp: cercles polaires).