e-hvtd v2.0 (9175)

極力 cực lực
♦Hết sức, tận lực. ◇Đỗ Phủ : Tính thôn dữ cát cứ, Cực lực bất tương nhượng , (Kiếm môn ).