e-hvtd v2.0 (9175)

棘楚 cức sở
♦Gai góc, kinh cức. ◇Lã Thị Xuân Thu : Sư chi sở xử, tất sanh cức sở , (Ứng đồng ).