e-hvtd v2.0 (9175)

棘手 cức thủ
♦Gai đâm vào tay. Tỉ dụ sự tình khó xử. ◇Sa Đinh : La Đôn Ngọc giác đắc một nhất thung bất dong dị, tựu chỉ giá kiện đa thiểu hữu điểm cức thủ , (Hoàn hương kí , Cửu).