e-hvtd v2.0 (9175)

棘心 cức tâm
♦Cái gai.
♦Mũi gai nhỏ yếu khó mọc lớn. ◇Thi Kinh : Cức tâm yêu yêu, Mẫu thị cù lao , (Bội phong Khải phong ) Gai nhọn còn non yếu, Thì lòng mẹ còn nhiều cực nhọc. § Cức tâm tỉ dụ thời thơ ấu của đứa con. Sau dùng để chỉ lòng thương nhớ cha mẹ. ◇Đinh Thượng Tá : Khải phong hà cố cức tâm xuy, Bất ngữ đình châm thiêm tuyến trì , (Hòa long đinh hoa thư kháng lệ xướng họa từ nguyên vận ).