e-hvtd v2.0 (9175)

案理 án lí
♦Thẩm tra xét xử. ◇Hậu Hán Thư : Kim giả, ngoại thích kiêu dật, tân khách phóng lạm, nghi sắc hữu ti án lí gian tội , , , (Thái Mậu truyện ).