e-hvtd v2.0 (9175)

亞卿 á khanh
♦Chức quan ở dưới bực chính khanh.
♦Từ thời Đường trở đi, tên gọi khác của Thiếu khanh , chức quan ở Thái Thường Tự .