e-hvtd v2.0 (9175)

柏拉圖 bá lạp đồ
♦Platon, triết gia Hi Lạp.