e-hvtd v2.0 (9175)

柄政 bính chính
♦Cầm quyền, nắm quyền trị nước. ◎Như: hiền nhân bính chính, tắc quốc sự khả đồ , .