e-hvtd v2.0 (9175)

枕藉 chẩm tạ
♦Gối lên nhau nằm ngang dọc. ◇Tô Thức : Tương dữ chẩm tạ hồ chu trung, bất tri đông phương chi kí bạch , (Xích Bích phú) Gối đầu lên nhau mà ngủ trong thuyền, không biết vầng đông đã sáng bạch.