e-hvtd v2.0 (9175)

本國 bổn quốc, bản quốc
♦Quốc gia của mình. ◇Quản Tử : Li bổn quốc, tỉ đô ấp, vong dã , , (Bát quan ) Lìa khỏi đất nước của mình, dời đô ấp, thế là lưu vong.
♦Chỉ đô ấp quê quán của tổ tiên.