e-hvtd v2.0 (9175)

有關 hữu quan
♦Có quan hệ, có liên quan.
♦Dính dáng tới, dây dưa.