e-hvtd v2.0 (9175)

最高法院 tối cao pháp viện
♦Cơ quan thẩm phán (xét xử án kiện) cao cấp nhất.