e-hvtd v2.0 (9175)

更鼓 canh cổ
♦Trống báo canh trong đêm. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Tế thính tiều lâu canh cổ dĩ đả tam điểm, na nguyệt sắc nhất phát quang minh như trú , (Quyển thất).