e-hvtd v2.0 (9175)

暴死 bạo tử
♦Chết thình lình, bị bệnh chết đột ngột.. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Kì gia đãn tri vi bạo tử, bất tri kì cố , (Quyển tứ).