e-hvtd v2.0 (9175)

暗流 ám lưu
♦Dòng nước chảy ngầm. ◇Dương Vạn Lí : Hốt hữu ám lưu giang để xuất, Cổn phiên thủy diện tác xa luân , (Bạc Quang Khẩu ).
♦Trôi chảy lặng lẽ. ◇Đỗ Mục : Nguyệt bạch yên thanh thủy ám lưu, Cô viên hàm hận khiếu trung thu , (Viên ).
♦Tỉ dụ khuynh hướng tư tưởng hoặc động thái xã hội tiềm ẩn.