e-hvtd v2.0 (9175)

暗影 ám ảnh
♦Bóng đen. ◇Lưu Bạch Vũ : Tha tinh quang diệu nhãn, hỏa nhất bàn tiên hồng, hỏa nhất bàn cường liệt, bất tri bất giác, sở hữu ám ảnh lập khắc đô bị tha chiếu minh liễu 耀, , , , (Nhật xuất ).
♦Tỉ dụ ô trọc. ◇Vương Tây Ngạn 西: Ngã bất năng tái nhượng cựu đích ám ảnh tại sanh mệnh thượng lưu hạ hắc điểm (Cổ ốc , Đệ tứ bộ ngũ ).