e-hvtd v2.0 (9175)

暗地 ám địa
♦Lén, ngầm, kín. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Toại lệnh quân sĩ, mỗi nhân thúc thảo nhất bả, ám địa mai phục , , (Đệ nhất hồi) Bèn sai quân sĩ mỗi người bó một bó cỏ, ngầm đi mai phục.