e-hvtd v2.0 (9175)

昭雪 chiêu tuyết
♦Rửa sạch oan ức. ◇Nho lâm ngoại sử : Na dã thị tha học lí kỉ cá tú tài vu lại tha đích, hậu lai giá kiện quan sự dã chiêu tuyết liễu , (Đệ ngũ thập tứ hồi).