e-hvtd v2.0 (9175)

昭灼 chiêu chước
♦Vẻ vang, hiển hách. ◇Bào Chiếu : Tôn hiền vĩnh chiêu chước, Cô tiện trường ẩn luân , (Hành dược chí thành đông kiều ).
♦Sáng chói, rực rỡ, quang diệu.