e-hvtd v2.0 (9175)

昭明 chiêu minh
♦Vẻ vang, quang minh. ◇Thư Kinh : Bách tính chiêu minh, hiệp hòa vạn bang , (Nghiêu điển ).
♦Tên ngôi sao.