e-hvtd v2.0 (9175)

旁妻 bàng thê
♦Nàng hầu, thiếp, trắc thất.