e-hvtd v2.0 (9175)

整日 chỉnh nhật
♦Trọn ngày, suốt ngày. § Cũng gọi là chỉnh thiên .